Strapadichtomy – 5.12b


15m / 49ft, 7 bolts

Show Beta

Recent Sendage: